Дијалектолошки зборници

Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика "Божидар Видоески".

ical.manu@gmail.com