Дигитална мапа на македонски дијалекти

Мапа на дијалекти

Народните говори претставуваат духовно културно наследство од исклучително значење, имаат огромно значење за зачувување на традицијата, јазичните и културните специфики на населението. 

Дигиталната карта со записи од македонските говори претставува интерактивна збирка на современи македонски дијалектни аудио и текстуални записи, собирани во периодот од 2010 година до денес. Покрај записот, на интерактивната карта се претставени и основните дијалектни податоци за соодветните населени места. 

Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика "Божидар Видоески".

ical.manu@gmail.com